Gustav Teichmülleri stipendiumi fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Gustav Teichmülleri stipendiumi fond

Statuut


1. Gustav Teichmülleri nimelise stipendiumi algkapital mooddustub stipendiumifondi asutaja Vootele Vaska poolt Tartu Ülikooli Sihtasutusele annetatud 200 000 Eesti kroonist.

2. Stipendiumifondi põhikapitali võib Asutaja nõusolekul suurendada Asutaja või teiste füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt lisatud annetussummade näol.

3. Stipendiumiga soovib Asutaja toetada Tartu Ülikooli filosoofia eriala üliõpilasi (alates 2. nominaalsest õppeaastast) nende õppe- ja tedustöös.

4. Stipendiumifondi põhikapitalikasvades alustavad Asutaja ja sihtasutus omavahelise kokkuleppe põhjal esimesel võimalusel stipendiumite määramist üliõpilastele.

5. Stipendiumile kandideerija peab olema Eesti kodakondsusega Tartu Ülikooli üliõpilane bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes.

6. Stipendiumi makstakse põhikapitali investeerimisest saadud kasumiprotsentide arvelt, seejuures peab põhikapital ise edaspidi puutumata jääma. Algkapitali suurus fikseeritakse Asutaja ja sihtasutuse vahelise erilepinguga.

7. Stipendium(id) määratakse üks kord kalendriaastas. Stipendiumikonkurss kuulutatakse sihtasutuse juhatuse poolt välja ajalehes "Universitas Tartuensis" üks kuu enne stipendiumitaotluste laekumise tähtaega. Stipendium antakse stipendiaadile üle Eesti emakeelse ülikooli aastapäeva tähistamise raames.

8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks sihtasutusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus.

9. Stipendiumi määramiselvõetakse aluseks üliõpilase õppe- ja erialane tegevus. Seejuures peetakse eriti silmas neid filosoofia valdkondi, milles tegutses Gustav Teichmüller. Võrdväärsete kandidaatide olemasolu korral eelistab stipendiumikomisjon majanduslikult halvemas olukorras olevat kandidaati.

10. Tähtajaks laekunud taotlusi hindab neljaliikmeline stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad:
  • Asutaja või tema poolt nimetatud esindaja;
  • Asutaja poolt igakordselt nimetatud liige;
  • Tartu Ülikooli filosoofia osakonna juhataja või juhataja poolt nimetatud liige;
  • Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna dekaan või tema poolt nimetatud liige.
Asutaja surma korral esindab Asutajat stipendiumikomisjonis Tartu Ülikooli rektori poolt nimetatud kaks liiget.

11. Stipendiumikomisjon arutab laekunud taotlused läbi ning esitab seejärel oma soovituse stipendiumisaaja määramiseks sihtasutuse nõukogule.

12. Sihtasutuse usalduskogu, kaalunud stipendiumikomisjoni vastavat ettepanekut, määrab investeeringuist saadud kasumi suurusest lähtudes igakordselt stipendiumi suuruse ning stipendiumi saaja.

13. Hiljemalt kuue kuu jooksul pärast stipendiumi de facto kättesaamist esitab stipendiaat sihtasutuse juhatusele aruande stipendiumi kasutamise kohta.

14. Sihtasutuse juhatus informeerib Asutajat korrapäraselt ja igakülgselt stipendiumifondi käekäigust ja väljavaateist.

21. mail 2002.a. Tallinnas
Vootele Vaska
Indrek Mustimets

Stipendiaadid

  • 2005.a. Riin Sirkel (10 000 krooni)
  • 2007.a. Märt Põder (10 000 krooni)
  • 2010.a. Jaanus Sooväli (10 000 krooni)