Carl Schmidti teaduspreemia — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Carl Schmidti teaduspreemia

Carl Schmidti teaduspreemia on asutatud Prof. Dr. R. Stefan Rossi, poolt Carl Ernst Heinrich Schmidti (1822 - 1894) mälestuseks. Carl Schmidt alustas oma akadeemilist karjääri (1847 - 1892) Dorpati Ülikoolis füsioloogilise ja patoloogilise keemia lektorina, sai farmaatsia kaasprofessoriks ja 1852.a. saavutas täisprofessuuri keemias. Teda peetakse üheks moodsa biokeemia rajajaks.

Statuut

1. Carl Schmidti teaduspreemia on 1500 EURi ja seda annab üle aasta välja Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi sihtasutus). Teaduspreemiat rahastab R.Stefan Ross (edaspidi toetaja).

2. Raha teaduspreemiaks peab olema sihtasutuse arvel üks kuu enne konkursi väljakuulutamist. Toetaja kannab üle aasta sihtasutuse arvele 1650 EURi, millest 1500 EURi kasutatakse preemia väljaandmiseks ja 10% suunatakse sihtasutuse haldus-kulude katteks.

3. Preemia eesmärgiks on edendada keemia ja meditsiini ajaloo alaseid uuringuid Tartu Ülikoolis.

4. Preemiat saavad taotleda Tartu Ülikooli teadurid, kes on avaldanud (eelistatult viimase kahe aasta jooksul) monograafia või artiklite seeria statuudi pn. 3 toodud valdkonnas.

5. Preemia konkursi kuulutab sihtasutus välja ajalehes Universitas Tartuensis, Balti Ajalooteaduse Assotsiatsiooni uudiskirjas ja teistes sobivates infokanalites üks kord kahe aasta jooksul.

6. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. november. Preemia antakse pidulikult üle rahvusülikooli aastapäeva ürituste raames.

7. Nimetatud tähtajaks tuleb taotlejatel sihtasutusele esitada järgmised materjalid:
  • taotlus (sihtasutuse kodulehel oleval vormil);
  • monograafia või artiklite seeria koopia;
  • üheleheküljeline kokkuvõte uurimistööst inglise keeles;
  • ülevaade erialasest tegevusest.
8. Taotlused vaatab läbi 4-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad:
  • TÜ meditsiiniteaduste valdkonna dekaan;
  • TÜ keemia instituudi juhataja;
  • TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi juhataja;
  • toetaja.
9. Komisjon valib preemia kandidaadi ja esitab ta kinnitamiseks sihtasutuse usalduskogule.

10. Kui konkursile ei laeku preemia eesmärgile vastavaid taotlusi, võib jätta preemia välja andmata ja suunata raha sihtasutuse portfelli koosseisus investeerimiseks ning jagada nimetatud summa välja järgmisel korral.

11. Sihtasutus avalikustab preemia saaja oma kodulehel ja teistes sobilikes infokanalites.

12. Statuuti võib toetaja soovil muuta, kuid mitte sagedamini kui kord aastas.Toetaja võib preemia rahastamise igal ajal peatada, ilma et tal tekiks sellega seoses juriidilisi nõudeid.


Stipendiumi saajad:
2007.a. Maie Toomsalu 23 000 krooni
2009.a. Vello Past, Hain Tankler (postuumselt) 23 000 krooni
2011.a. Tullio Ilomets 1 500 eurot
2013.a. Mare Rand 1 500 eurot
2015.a. Ain Raal ja Toivo Hinrikus 1 500 eurot
2017.a. Kaarina Rein, Tartu Ülikooli raamatukogu teaduskeskuse teadur (750 eurot) ja Arvo Tering, Tartu Ülikooli raamatukogu vanemteadur (750 eurot)