Anu Raua stipendiumi statuut — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumi eesmärk on tunnustada aktiivseid TÜ Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilasi, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.

Sissejuhatus
Anu Raua stipendium on materiaalne toetus TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia ja kultuuripärandi loovrakendused õppekavade üliõpilastele. Tekstiilikunstnik Anu Raud oli talukujunduse ja rahvusliku käsitöö eriala (praegu pärandtehnoloogia õppekava: rahvusliku tekstiili eriala) asutamise üheks eestvedajaks. Pärandtehnoloogia rakenduskõrghariduse õppekaval saavad üliõpilased valida kolme eriala vahel: rahvuslik tekstiil, rahvuslik ehitus ja rahvuslik metallitöö. Edasi on neil haridusteed võimalik jätkata Kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppes, kus isiklike käsitöiste meistrioskuste pinnal mõnd teemat süvitsi uurida.

Statuut

1. Anu Raua stipendiumi eesmärk on tunnustada aktiivseid üliõpilasi, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.

2. Stipendium moodustub eraisikute ja organisatsioonide annetustest.

3. Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia ja kultuuripärandi loovrakendused õppekavade üliõpilastele.

4. Välja antakse kuni kaks stipendiumi, mille ühe osa moodustab rahaline toetus 1000 eurot ning teise osa naturaalmajanduslik toetus, mis sümboliseerib seotust maakultuuriga. Stipendiumi suurust on võimalik muuta kokkuleppel asutajaga.

5. Stipendiumi määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja ülikooli ja sihtasutuse teabekanalites. Konkursi kuulutab sihtasutus välja peale sihtotstarbelise toetuse laekumist sihtasutuse kontole.

6. Stipendiumile saavad kandidaate esitada Tartu ülikooli õppejõud ja üliõpilased. Vabavormilises esildises tuleb selgelt lahti kirjutada kellele ja missuguste teenete eest stipendiumit taotletakse. Ise sellele stipendiumile kandideerida võimalik ei ole. Esildiste esitamise tähtaeg on 1. november.

7. TÜ Sihtasutuse juhatusele tuleb määratud tähtajaks esitada vabavormiline ettepanek stipendiumi määramiseks koos lühikese põhjendusega. Esildised tuleks edastada e-posti teel aadressil tysiht@ut.ee.

8. Stipendiumi määrab 3-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad pärandtehnoloogia õppekava programmijuht, kultuuripärandi loovrakendused õppekava programmijuht ja üks TÜ Viljandi kultuuriakadeemia juhtkonna esindaja.

9. Stipendiumi määramise otsustab komisjon lihthäälte enamusega.

10. Stipendiumikonkursi tulemused kuulutab avalikult välja TÜ Sihtasutus erinevates infokanalites.

11. Sihtasutuse tegevuskulude katteks arvestatakse igalt sihtasutuse arvele ülekantavalt summalt 10%.